ÂM VANG MÙA THU CÁCH MẠNG THÁNG TÁM
14/08/2020 9:55:42 SA

Cách mạng Tháng Tám 1945 như ánh bình minh rực rỡ soi rọi khắp núi sông, xua tan đi cái giá lạnh của đêm trường nô lệ, làm thay đổi cuộc đời của mọi người dân Việt. Thời gian đã lùi xa nhưng mỗi độ mùa thu Tháng Tám về, tinh thần cách mạng, hào khí cách mạng sống mãi trong trái tim mỗi người Việt Nam. Người dân Việt Nam lại bồi hồi, xốn xang cảm xúc yêu thương và rất đỗi tự hào khi nhớ về ngày tháng lịch sử (19/8/1945).
Trở về với thời điểm lịch sử ngàn cân treo sợi tóc của dân tộc, ngày 9/3/1945, Nhật đảo chính Pháp, độc chiếm Ðông Dương. Ngày 12/3/1945, Ban Thường vụ Trung ương Ðảng tổ chức hội nghị mở rộng ở Ðình Bảng (Bắc Ninh) kịp thời ra chỉ thị: Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta. Nhận thấy thời cơ đã đến, ngày 13/8/1945, Hội nghị toàn quốc của Ðảng Cộng sản Ðông Dương chính thức khai mạc tại Tân Trào (Tuyên Quang), và quyết định Tổng khởi nghĩa giành chính quyền từ Nhật và bè lũ tay sai.
Dưới sự lãnh đạo của Ðảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, hơn 20 triệu đồng bào ta nhất tề đứng lên tiến hành cuộc Tổng khởi nghĩa long trời lở đất. Chỉ trong vài tuần tổng khởi nghĩa, chúng ta đã giành chiến công vang dội trong cả nước. Từ Lạng Sơn, đến Cà Mau, từ vùng nông thôn miền núi, đồng bằng đến các thành phố: Hà Nội, Huế, Sài Gòn... toàn bộ chính quyền đã về tay nhân dân. Ngày 2/9/1945, khi Nhật Bản đầu hàng đồng minh trên một chiến hạm của Mỹ, thì tại Quảng trường Ba Ðình - Hà Nội, thay mặt Chính phủ Cách mạng lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã long trọng đọc bản Tuyên ngôn Ðộc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra một trang sử mới, chói lọi nhất trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
Cách mạng Tháng Tám thành công là thắng lợi của truyền thống yêu nước nồng nàn, ý chí bất khuất, kiên cường của dân tộc ta được hun đúc trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, như Bác Hồ đã tổng kết: “mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước”. Truyền thống yêu nước, ý chí bất khuất, kiên cường đó được kế thừa, phát huy đến đỉnh cao trong cuộc đấu tranh của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng với quyết tâm “thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ”, “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”.
Cách mạng Tháng Tám là thắng lợi của đường lối cách mạng đúng đắn của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh, đường lối tiến hành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, chống thực dân, phong kiến, giành độc lập cho Tổ quốc, tự do, hạnh phúc cho nhân dân, trong đó xác định giải phóng dân tộc là nhiệm vụ hàng đầu, với lực lượng cách mạng là sức mạnh của khối đoàn kết toàn dân tộc. Sự kiện trọng đại này còn có ý nghĩa quốc tế sâu sắc, cổ vũ mạnh mẽ tinh thần và quyết tâm của nhân dân các dân tộc thuộc địa bị áp bức, bóc lột trên thế giới vùng lên đấu tranh giành độc lập. Từ đây, trong chặng đường đấu tranh đầy gian khổ, cách mạng Việt Nam có lúc đứng trước tình thế "ngàn cân treo sợi tóc", khó khăn chồng chất, nhưng Ðảng, Nhà nước cùng toàn dân đã làm nên những điều kỳ diệu: Kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi với đỉnh cao là Chiến dịch Ðiện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu; kết thúc cuộc trường chinh vĩ đại chống đế quốc Mỹ xâm lược bằng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước; tiếp đó là thắng lợi trong các cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam và phía bắc; đặc biệt là sự nghiệp đổi mới hơn  30 năm do Ðảng ta khởi xướng và lãnh đạo đã thu được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.
Hôm nay đây, chúng ta có thể thấy rằng, mùa thu Tháng Tám năm 1945 đã đi vào lịch sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam như một mốc son chói lọi, nhưng vẫn mãi lan toả từ thế hệ này đến thế hệ khác, ngày hôm nay cho đến mai sau.
Phát huy tinh thần Cách mạng Tháng Tám, trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang thi đua lập thành tích sôi nổi chào mừng đại hội đảng bộ các cấp hướng tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, chúng ta càng hiểu rõ giá trị lịch sử, thực tiễn sâu sắc mà cách mạng Tháng Tám đã mang lại; đề cao lòng tự hào dân tộc, nhận thức đầy đủ trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong việc vận dụng và phát triển những bài học kinh nghiệm quý giá, những tư tưởng mang tầm thời đại của Cách mạng Tháng Tám vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vào công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./

Dương Bích Thủy
Phòng Tuyên truyền giáo dục

Thông tin tham quan

Liên kết website