Relic management board KIM LIEN
Address: Kim Lien commune, Nam Dan district, Nghe An province
Giấy phép số ......../GP-TTĐT ngày .../.../2014- Bộ Thông tin và Truyền thông
Responsible for content: Mr Nguyen Ba Hoe, Head of
Email: kdtkimlien@gmail.com